NAŠE SLUŽBY

ÚČTOVNÍCTVO

 • prvotné zatriedenie, kontrola, spracovanie a zaúčtovanie dokladov podľa postupov účtovania
 •  vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva, súvisiacich denníkov a kníh
 •  evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 •  inventarizácia a uzávierka účtovníctva

MZDY A PERSONALISTIKA

 • registrácia zamestnávateľa
 • príprava dokumentov k uzatvoreniu, zmene, skončeniu pracovného pomeru
 • prihlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotných poisťovní
 • vedenie personálnej zložky zamestnanca
 • evidencia dochádzky a spracovanie miezd
 • spracovanie výkazov, ELDP
 • ročné zúčtovanie dane

DANE A ŠTATISTIKA

 • daňové priznanie k dani z príjmov (fyzické osoby, právnické osoby)
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný a súhrnný výkaz)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • štatistické výkazy (Štatistický úrad, NBS, INTRASTAT)

FINANČNÁ ANALÝZA

 • analýza finančných ukazovateľov podniku
 • stanovovanie cieľov a plánov
 • vyhodnocovanie plnenia cieľov a plánov
 • odborné ekonomické, účtovné, daňové a personálne poradenstvo